Türk Tasavvuf Müziği Konseri

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk  Tasavvuf Müziği Konseri gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda yapılan programda, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluğu Korosu tarafından, Neyzen Salih Dede’nin Şehnaz Peşrevi sonrasında, Şahzade Seyfeddin Efendi’nin, Haşim Bey’in, Hammamizade İsmail Dede’nin, İzzettin Hümayi’nin, Sadettin Kaynak’ın, Selahaddin Demirtaş’ın  Şehnaz İlahileri; Abdülehad Nuri’nin, Sebilci Hüseyin Efendi’nin, Yunus Emre’nin, Aslan Hepgür’ün, Ummi Sinan’ın, Hüseyni İlahileri, Ümmi Sinan’ın Neva İlahisi, Alvarlı Mehmet Lütfi’nin Rast İlahisi  ve Haki Efendi’nin Hicaz ilalisi seslendirdi. Eserler;  Koro ve Ses Sanatçıları Eray CİNPİR ile Vedat TÜZÜN tarafından icra edildi.

Sanat Yönetmeni Yusuf KAYYA’nın yönetimindeki Topluluk Sanatçılarından; Ses Sanatçıları Ahmet UNCU, Ali KALAYCI, Enver ÖZEL, Eray CİNPİR, Habib Alpaslan TABAK, Hüseyin Alb ÖZEL, Mehmet Ali TÜRKOĞLU, Vedat TÜZÜN; sazlarda Mustafa Celâlettin AKSOY –Kanu, Mehmet UÇAK – Ud, Süleyman yardım – Ney, Tikel Akın ÖZKÖK – Violonsel, M.Kâzım TIĞLIOĞLU – Tanbur, Osman ACAR –Bendir ile eşlik etti. Programın sunumunu Ali BEKTAŞ yaptı.

Büyük beğeni ile izlenen program bitiminde Topluluk Eski Postnişini Mustafa HOLAT, Solist Vedat TÜZÜN’e, Topluluk Müdürü Fahri ÖÇAKIL da Solist Eray CİNPİR’e buket takdim etti.

 

 

     KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU

    “Türk Tasavvuf Müziği Konseri”

   06 Mart 2015 Cuma  Saat: 20.00

    Mevlânâ Kültür Merkezi

Şehnaz Peşrev/Neyzen Salih Dede

Şehnaz İlahi

Beste: Şehzade Seyfeddin efendi

Lâ mevcûde illâ hû
Leysel hâdî illâ hû
Zikrim benim dâim hû
Lâ ilâhe illâ hû

Şehnaz İlahi

Beste:Hâşim Bey/Güfte: Nazîf Dede

Hâk-i pây-i hazret-i mollâ-yı rûmîyem velî
Kimyâdır tıynetim iksîr-i hâssıyyet menem
Şems ü Mevlânâ Muhammed’le Alî’nin sırrıyem
Bir mutalsam kenz-i pür dürdâne-i hikmet menem

Şehnaz İlahi

Beste: Hammâmîzade İsmail Dede

Güfte: Yunus Emre

Yürük değirmenler gibi dönerler
El ele vermişler Hakk’a giderler
Gönül kâbesini tavâf ederler
Muhammedin kösü çalınır bunda
Ol serverin demi sürülür bunda

Şehnaz İlahi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede

Buyruk senin fermân senin
Derd ehline dermân senin
Müzniblere gufrân senin
Lûtf u kerem ihsân senin

Solist: Eray CİNPİR

Şehnaz İlahi

Beste: İzzeddin Hümâyî

Gubâr-ı pâyine almam cihanı yâ resûlallah
Değişmem mûyine heft âsümânı yâ resûlallah
Duyunca makdem-i teşrîfin Adem sulb-i pâkinden
Değişti habbeye bâğ-ı cinânı yâ resûlallah

Solist: Eray CİNPİR

Şehnaz İlahi

Beste: Sadettin Kaynak/Güfte: Yunus Emre

Bana bu ten gerekmez cân gerekdir
Ol bâkî cennete îmân gerekdir

Eğer Muhammede ümmet olursan
Dilinde zikr ile Kur’ân gerekdir

Nemâz ü vird ü tesbîh zikr ü Kur’ân
İnâyet bunlara Hak’dan gerekdir

Hakîkat şerbetin içen âşıklar
Başı açık teni üryân gerekdir

Solist: Eray CİNPİR

Şehnaz İlahi

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede

Kerîm Allah Rahim Allah
Vezirin yok müşirin yok
Alîm Allah Azîm Allah
Meded senden Mu’în Allah

Şehnaz İlahi

Beste: Selâhaddin Demirtaş/Güfte: Muhyî

Zâhid bizi ta’n eyleme
Hak ismin okur dilimiz
Sakın efsâne söyleme
Hazrete varır yolumuz

Şehnaz İlahi

Beste: Selâhaddin Demirtaş

Aceb hayrân oldum aşka uyalıdan
Yanıp büryân oldum aşka uyalıdan
Kimi eder deli kimi der uslu
Halka seyrân oldum aşka uyalıdan

Saba Mevlevi Ayininden bir bölüm (Enstrümantal)

Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede

Hüseyni İlahi

Güfte: Abdülehad Nûri

Yanmaktan usanmazam
Pervâne miyim bilmem
Hiç sonunu saymazam
Dîvâne miyem bilmem

Solist: Vedat TÜZÜN

Hüseyni İlahi

Beste: Sebilci Hüseyin Efendi

Güfte: Kul Yusuf

Şu benim dîvâne gönlüm
Yine hubdan huba düştü
Mah-cemâlin şu’lesinden
Çalkalanıp göle düştü

Solist: Vedat TÜZÜN

Hüseyni İlahi

Güfte: Yunus Emre

Şol cennetin ırmakları
Akar Allah  deyû deyû
Çıkmış islâm bülbülleri
Öter Allah deyû deyû

Solist: Vedat TÜZÜN

Hüseyni İlahi

Beste: Aslan Hepgür

Güfte: Mukaddes Çıtlak

Bir mahşerdir kopup gelen
Beyazlar sarmış her beden
Hatırlatır kabir kefen
Üryanıdır beytullahın

Solist: Vedat TÜZÜN

Hüseyni İlahi

Güfte: Ümmi Sinan

Ey cümle halkın maksûdu
Al gönlümü senden yana
Ey külli şey’in mevcûdu
Al gönlümü senden yana

Hüseyni İlahi

Güfte: Yunus Emre

İsm-i sübhân virdin mi var
Bahçelerde yurdun mu var
Bencileyin derdin mi var
Garib garib ötme bülbül

Neva İlahi

Güfte: Ümmi Sinan

Aşıların eğlencesi zikr-i zâtın ya rabbenâ
Canlarının dinlencesi zikr-İ zâtın ya rabbenâ
Fadlın kime beyân olur gizli râzın duyan olur
Âna kat’î ayân olur keşf-i zâtın ya rabbena

Rast İlahi

Güfte: Alvarlı Mehmet Lütfi

Sen mevlâyı sevende
Mevlâ seni sevmez mi
Nîmetini övende
Rızâsını vermez mi

Hicaz İlahi

Güfte: Hâkî Efendi

“Elif” Allahın adı
“Be” Bağdattır mekânı
“Te” tanrının aslanı
Abdülkadir Geylânî

 

KONSERE KATILAN SANATÇILAR

 

Yusuf KAYYA

Sanat Yönetmeni

 

Ses Sanatçıları

Ahmet UNCU

Ali KALAYCI

Enver ÖZEL

Eray CİNPİR

Habib Alpaslan TABAK

Hüseyin Alb ÖZEL

Mehmet Ali TÜRKOĞLU

Vedat TÜZÜN

 

Saz Sanatçıları

Mustafa Celâlettin AKSOY –Kanun

Mehmet UÇAK – Ud

Süleyman yardım – Ney

Tikel Akın ÖZKÖK – Violonsel

M.Kâzım TIĞLIOĞLU – Tanbur

Osman ACAR –Bendir

 

Sunucu

Ali BEKTAŞ

 

Tonmaister

Süleyman ERÇAL