Türk Müziği Konseri – Solist: Ali Kalaycı

25 Haziran 2010 Cuma

Türk Müziği Konseri

Solist: Ali Kalaycı

Mevlana Kültür Merkezi
Saat: 21.00

1. Bölüm Hicaz Faslı: [dewplayer:http://www.semazen-doc.com/mutriban/konserler/Turk_Muzigi_Konseri-01.Hicaz_Fasli.mp3]

2. Bölüm Ali Kalaycı: [dewplayer:http://www.semazen-doc.com/mutriban/konserler/1_bolum_Ali_Kalayci.mp3]

 

************

            BİRİNCİ BÖLÜM
HİCAZ FASIL

1. Hicaz Peşrev
Beste: Tanbûrî Osman Bey

2. Hicaz Şarkı
Beste: Mardik Ağa

Halime rahmetmeyip gûş etmedin efgânımı
Cevr ü zulmünle akıttın dîdeden al kanımı
Gönlümü aldın dilersin şimdi almak cânımı
Al da allah aşkına kurar beni hem cânımı

3. Hicaz Şarkı
Beste: Bülbülî Sâlih Efendi

Cevr-i hicrin artırır feryâdımı
Senden artık allah alsın dâdını
Kırdın incittin dil-i nâşâdımı
Senden artık allah alsın dâdımı

4. Hicaz Şarkı
Beste: Tanbûrî Cemil Bey

Hep sâye-i vaslında gönül şâd olacakken
Kimdir ayıran a efendim seni benden
Yıllarca bu hicrâna tehammül edemem ben
Kimdir ayıran a efendim seni benden

5. Hicaz Şarkı
Beste: Rıfat Bey

Ciğerde nâr-ı hasret yâr açtı dağlar
Firâkınla gözüm gönlüm kan ağlar
Dayanmaz nâle-i cângâha dağlar
Firâkınla gözüm gönlüm kan ağlar

6. Taksim

7. Hicaz Şarkı
Beste: Haydar Tatlıyay

Hicrân-ı elem açtı yine sînede yâre
Ey hasta gönül bekleme sen derdine çâre
Ümîdin eğer kaldı ise feyz-i bahâre
Ey hasta gönül bekleme sen derdine çâre

8. Hicaz Şarkı
Beste: Lem’i Atlı

Sîne-i sûzânıma âhım yeter
Pek perîşân oldum allâhım yeter
Ye’sime feryâd-ı cângâhım yeter
Pek perîşân oldum allâhımyeter

9.Hicaz Şarkı
Beste: Lem’i Atlı

Sorulmasın bana ye’sim garîk-ı hicrânım
O hüsnü gördüğüm andan beri perîşânım
Bu derd-i sûziş-i firkatle zâr ü nâlânım
O hüsnü gördüğüm andan beri perîşânım

10.Hicaz Şarkı
Beste: Lem’i Atlı
Göfte: Rızâ Tevfik

Hastayım yalnızım seni yanımda sanıp da bahtiyâr ölmek isterim
Mahrûm-ı hülyânım câm-ı lebinden kanıp da bahtiyâr ölmek isterim
Bir olmaz hevesin düştüm peşine vuruldum hüsnünün şen güneşine
Gözel gözlerinin aşk ateşine yanıp da bahtiyâr ölmek isterim
Tâli’in kahrı var her hevesinde boğulmuş figânlar titrer sesinde
O güzel ismini son nefesimde anıp da bahtiyâr ölmek isterim

11.Hicaz Saz Semâisi
Beste: Yusuf Paşa

İKİNCİ BÖLÜM
Solist: Ali Kalaycı

1.Rehâvî  Peşrev
Fennî Dede

2.Rehâvî Kâr
Beste: Dellâlzade İsmail Dede

Sünbül-i siyeh  ber semen mîzenî
Leşker-i habeşî  ber huten mîzenî

3.Rast Nakış Beste
Beste: Acemlerin

Hem kamer hem zühre vü hem müşterî der âsümân
Arzû mendend mî hâhend sâzî bişnevend
Nağme-i uzzâl ü şehnâz ü segâh ü hem beyât
Rast ez nikrîz ez şâyed hicâzî bişnevend

4.Rehâvî Yürük Semâî
Beste: Hafız Post

Biz âlûde-i sagâr-ı bâdeyiz
Anın çün leb-i yâre dildâyiz
Aceb derdimiz var sorarsa bizi
Rakîb ile her dem müdâradayız

5.Rast Şarkı
Beste: Vefik Ataç
Güfte: Ahmet Ilgaz

Gönlümün esrârını kader semâya yazmış
Seven bir gönül vermiş nice sevdâya yazmış
Bir gözleri elâya bir yeşile siyâha
Mecnûn edip bu râha semt-i leylâya yazmış

6.Rast Şarkı
Rüştü Şardağ

Bahçende safâ hükmediyorken solayım
Gösterme yüzün verme sözün mahvolayım
Rûhumda azâb olmayacaksan nolayım
Gösterme yüzün verme sözün mahvolayım

7. Rast Şarkı
Ahmet Râsim

Leb-i rengîninebir gül komsun
Ol gülün üstüne bülbül konsun
Zülfünün gerçi menendi olmaz
Adı amma yine sünbül olsun

8. Rast Şarkı
Beste: Kâzım Nâmi Erdölen
Güfte: Hüseyin Rif’at

Sen nazla gezerken güzelim güller içinde
Ben şiir okusam hüsnüne bülbüller içinde
Yaslan şu yetim kollara bir kerecik olsun
Ben can vereyim şevk ile kâküller içinde