Türk Müziği Konseri

1.Sûzidil Peşrev
Tanbûrî Ali Efendi

2. Sûzidil Beste
Beste:Tanbûrî Ali Efendi/Güfte: Nevres Bey

Yıkıldı darb-ı sitemden harâb olan gönlüm
Tutuştu şu’le-i gamdan kebâb olan gönlüm
Cünûn belâsına düştü hevâ-yı perçemle
Esîr-i keşmekeş-i pîç ü tâb olan gönlüm

3.Sûzidil Beste
Beste:Tanbûrî Ali Efendi/Güfte: Nevres Bey

Bilmedik yâri kim bizden bu kadar gâfil imiş
Cân hayâl eylediğim bûs-i lebi kâbil imiş
Çekdiğim cevr ü cefâlar yoluna bîhûde
Ettiğim sa’y ü emekler ona bihâsıl imiş

4.Sûzidil Ağır Semai
Beste:Tanbûrî Ali Efendi/Güfte: Nevres Bey

Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler
Hezârân bülbülü nâlemle hâmûş ettiğim demler
Yanar âteşlere ârâm ü sabrım yâda geldikçe
Seni mest eyleyüb ey gül derâgûş ettiğim demler

5.Sûzidil Yürük Semai
Beste:Tanbûrî Ali Efendi/Güfte: Nevres Bey

Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün
Seylâb arayan hüzn ile tûfânımı görsün
Sevdâzedelik bilmeye meyyâl ise her kim
Yâ zülfünü yâ hâl-i perîşânımı görsün

Saz Eserleri
1.Sultânîyegâh Peşrev
Refik Fersan

2.Sultânîyegâh Saz Semaisi
Refik Fersan

3.Hicaz Sirto
Sultan Abdülaziz

4.Hicaz Mandıra

Muharrem İlahileri

1.Sûzinâk İlâhi

Ehl-i aşka belâ zindanıdır bu mâsivâ
Mekke’den Kûfe’ye azmetti Hüseyn âl-i abâ
Bu kazâya hem rızâ vermişti nûr-i Fâtımâ
Eylemez asla tegayyür çünki takdîr-i kazâ

2. Sûzinâk İlâhi/Kenan Rifâî

Cân-ı cândır hazret-i Ahmed Muhammed Mustafâ
Tende hem ruh-i revânımdır Aliyyül Mürtezâ
Kurre-i ayn-i Muhammed şah Hasan ibn-i Ali
Hem Hüseyn-i Müctebâ Şâh-ı şehîd-i Kerbelâ

3. Sûzinâk İlâhi/Beste:Muzaffer Özak/Güfte:Kethüdâzâde Arif

Kadrim ola berter şeref-i nâd-i Aliden
Nusret bulayım dembedem imdâd-ı Aliden
Meydân-ı muhabbetteki feryâd-ı Aliden
Dü dîde-i zehrâ iki şehzâd-ı Aliden
Ya rab beni dûr eyleme evlâd-ı Aliden

4. Hicazkâr Nefes/Güfte:Münir Baba

Hak’dır Allahım
Muhammed mâhım
Alidir şâhım
Allah eyvallah

5. Sûzinâk İlâhi/Beste: Cüneyd Kosal/Güfte: Yunus Emre

Ali almış sancağını eline
Çekilip giderler mahşer yerine
Hasanı Hüseyni almış yanına
Ah ümmetim diye ağlar

6.Hicaz Nefes/Güfte:Kul Himmet

Dün gece seyrimde içinde
Ben dedem Ali’yi gördüm
Eğildim niyâz eyledim
Düldülün nalını gördüm

7.Hicaz Nefes/Güfte:Hilmi BABA

Zümre-i nâcîleriz bende olup Hayder’e
Şîr-i Hudâ Mürtezâ safşiken ü safdere
Heybet-i lâfetâdan arz ü semâ titredi
Şiddet ile urunca pençeleri Hayber’e

KONSERE KATILAN SANATÇILAR:

Sanat Yönetmeni
Yusuf KAYYA

Ses Sanatçıları
Ahmet ÇALIŞIR
Ahmet UNCU
Ali KALAYCI
Enver ÖZEL
H.Alpaslan TABAK
H.Alb ÖZEL
H. Kubilay ÖZTUĞ
M.Ali TÜRKOĞLU
M.Emin KABAKÇI
Ufuk YÜRÜÇ
Vedat TÜZÜN

Saz Sanatçıları
A.Vefa SAĞBAŞ – Violonsel
Mehmet UÇAK – Ud
Hakan KILINÇARSLAN – Kanun
M.Şükrü FIRAT – Ney
M.Kazım TIĞLIOĞLU – Tanbur
Emre APAYDIN – Kemençe
Süleyman YARDIM – Daire

Sunucu
Ali BEKTAŞ

Tonmaister
Süleyman ERÇAL