Tasavvuf Müziği Konseri – 23 KASIM 2012

23 KASIM 2012

Tasavvuf Müziği Konseri Detayı

I.BÖLÜM

 

1.Sûzidil İlâhi         Beste: Hammâmîzade İsmail Dede

 

Ey gönül gûş eyle gel âşıkların güftârını

Nicedir gör dost ile yanıkların bâzârını

Dost belâsı sehmine üryân idüb sînelerin

Sonra ol yârelerin istediler dermânını

 

2.Sûzidil İlâhi     Beste: Zekâî Dede

 

Yüce sultânım derde dermânım

Bedende cânım hû demek ister

Ey derde derman ey ganî sübhân

Bedende bu cân hû demek ister

 

3.Sûzidil İlâhi        Beste: Hammâmîzade İsmail Dede

 

Ey derde dermân dermânım Allah

Ey ganî sübhân sübhânım Allah

Sensin muînim sensin kerîmim

Sensin rahîmim rahmânım Allah

 

4.Sûzidil İlâhi    Beste: Hâşim Bey/Güfte: Nazîf Dede

 

Gördükde o rûy üstüne ol hâl-i siyâhı

İfhâm edemem leyl ü nehâr çektiğim âhı

Bin cân alıyor nâz ile bir kere nigâhı

Allah için Allah diyelim hû diyelim

 

5.Sûzidil Durak    Beste: Hammâmîzade İsmail Dede/Güfte: Niyâzi Mısrî

 

Ayağı tozunu sürme çekelden gözüme cânım

Görünür oldu her gâhî gözüme vech-i cânânım

Bulundu bir ten ü bir cân bu milki ettiler seyrân

Niyâzî’den görünen ol ben ancak ad ile sânım

 

6.Sûzidil Mevlevî Âyini Üçüncü Selâm    Beste: Zekâî Dede/Güfte: Hz. Mevlânâ

 

Perde-i diger mezen cüz perde-i dildâr-ı mâ

An hezârân yûsüf-i şîrîn şîrîn kâr-i mâ

Yûsüfân râ mestî kerd ü perdehâ şân berderîd

Gamze-i çeşmân-ı mestî an şeh-i hunhâr-i mâ

 

II.BÖLÜM

 

1.Nihavend İlâhi     Beste: Asım Molla

 

Cürmüme yokdur nihâyet el-meded yâ rabbenâ

Afvına ettim dehâlet el-meded yâ rabbenâ

Sıdk ile pîr eyledim hâk-i niyâze vechimi

İsterim senden icâbet el-meded yâ rabbenâ

 

2.Neveser Nefes     Beste: Hüseyin Baba/Güfte: Seyyid Nesîmî

 

Alem yüzüne saldı zıyâ âl-i muhammed

Seyfin çâk edüb geldi yine âl-i muhammed

Nâdân ne bilir dânâ bilir âl-i muhammed

Ve salli alâ seyyidinâ â l-i muhammed

 

3.Neveser İlâhi     Beste: Selâhaddin Demirtaş/Hz. Sezâî

 

Ey âşık-ı dildâde gel nûş edelim bâde

Bir bâde gerek ammâ kim içile me’vâde

İşit bu sezâîden ne gördü fenâîden

Dost vechini gösterdi mir’ât-ı mücellâde

 

4.Nihavend İlâhi      Güfte: Nizamoğlu Seyyid Seyfullah

 

Yâ rabbi aşkın ver bana hû diyeyim döne döne

Aşkın ile yana yana hu diyeyim döne döne

Çâhe düştüm Yûsuf gibi derde düştüm eyyûb gibi

Ağlayayım yâkub gibi hu diyeyim döne döne

 

5.Nihavend İlâhi       Güfte: Şeyh Zekâî Efendi

 

Ah ey sipihr-i gaddâr vey tâli-i sitemkâr

Rahmetmedin bu zâre her dem kıldın âzâr

Derd ile yandı cismim kan ile doldu çeşmim

Mahv oldu ism ü resmim kaldım garîb ü nâçâr

 

6.Nihavend İlâhi     Beste: Doğan Ergin/Güfte: Yunus Emre

 

Şeyhimin illeri uzaktır yolları

Açılmış gülleri dermeye kim gelir

Şeyhimin özünü severim sözünü

Mübârek yüzünü görmeye kim gelir

 

7.Nihavend Nefes       Beste: Hüseyin Sebilci/Güfte: Pir Sultan Abdal

 

Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi

Bu bir rızâ lokmasıdır yiyemezsin demedim mi

Yemeyenler kalır nâçâr gözlerinden kanlar saçar

Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi

 

8.Nihavend İlâhi   Beste: Zeki Altun/Güfte: Muzaffer Özak

 

Bu gece yâri gördüm şükür elhamdülillah

Ayağına yüz sürdüm şükür elhamdülillah

Aşkî mest olub gitti muhabbet câna yetti

Nûreddini seyretti şükür elhamdülillah

 

9.Nihavend İlâhi   Beste: Yeniköylü Hadi Bey/Güfte: Nizamoğlu Seyyis Seyfullah

 

Bu aşk bir bahri ummândır

Buna hadd ü kenâr olmaz

Delîlim sırr-ı kur’ândır

Bunu bilende âr olmaz

 

10.Nihavend İlâhi  Beste: Ahmet Hatipoğlu/Güfte: Yunus Emre

 

Nice feryâd edib zâri kılam ben

Nica aşk oduna yakılam ben

Ölümden korkmazam be hey yârenler

Budur korkum yardan ki ayrılam ben

 

11.Nihavend Şugül

 

Allah allah rabbünâ yâ men aynî sâdiri

Sultan külli evliyâ şeyhî abdül-kâdiri

Bağdâdi dârüssafâ dârülmekarr il- vefâ

Nûr-i çeşm-i mustafâ şeyhî adül-kâdiri

Bağdâdi küm hâviri irham hayril-mâhiri

Ve atâ kamber alî şeyhî abdül-kâdiri

 

 

PROGRAMA KATILAN SANATÇILAR:

 

Sanat Yönetmeni/Ney

Yusuf KAYYA

 

Ses Sanatçıları

Ahmet UNCU

Ali KALAYCI

Enver ÖZEL

Habib Alparslan TABAK

Hüseyin Alb ÖZEL

Mehmet Ali TÜRKOĞLU

Murat ERDOĞAN

Ömer Faruk BELVİRANLI

Sezai ÜNAL

Süleyman ÖZEN

Ufuk YÜRÜÇ

Vedat TÜZÜN

 

Saz Sanatçıları

Emre APAYDIN     Kemençe

M. Celalettin  AKSOY    Kanun

Mehmet ÖZTORUN     Kudüm

Mehmet UÇAK     Ud

M. Şükrü FIRAT     Ney

M. Kâzım TIĞLIOĞLU     Tanbur

Osman ACAR     Halile

Suat ORHAN     Bendir

T. Akın ÖZKÖK     Violonsel

 

Sunucu: Ali BEKTAŞ