“Mûsikînin Hafızları” Konseri

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından, Mevlana Kültür Merkezi, Sultan Veled Salonunda “Mûsikînin Hafızları” Konseri verildi.

Ahmet Çalışır’ın solist olarak katıldığı proğramda şu eserler icra edildi:

13. 11. 2009


13 Kasım 2009 Cuma
 
“Mûsikînin Hafızları”
Konseri

Solist:
Ahmet Çalışır

 Mevlana Kültür Merkezi

Saat: 20.00

BİRİNCİ BÖLÜM
1. Rast Peşrev
Farâbî

2. Rast Kâr
Abdülkâdir Merâgî
 

Ah ki küned kavmi beyakîn
Nigâh mebâd o berâyed zi kemîn

3. Segâh Kâr
Abdülkâdir Merâgî
 

Ey şehinşâh-ı horasan yâ imâm ibn ül-hümâm
Ser fedâ-yi hâk-i râhet şâh ali mûserrızâ
Ey şâh-ı cûd ü sehâvet lütf u hulk u merhamet
Şehsuvâr-ı mîr-i meydân gâzî-i rûz-i vegâ

4. Rast Nakış Beste
Abdülkâdir Merâgî
 

Âmed nesîm-i subh dem tersem ki âzâreş küned
Tahrîk-i zülf-i anbereş ez hâb-ı bîdâreş küned

5. Pesendîde Saz Semâisi
Sultan III. Selim

İKİNCİ BÖLÜM
 

1. Segâh Şarkı
Zeki Arif Ataergin
 

Hâkisâr ettin beni çok firkatinle nâzenîn
Hasretin çün câna yetti bitmiyor âh ü enîn
Târümâr oldukca gönlüm titriyor sandım zemîn
Hasretin çün câna yetti bitmiyor âh ü enîn
 

2. Segâh Şarkı
Beste: Zeki Arif Ataergin
Güfte: Necâti Tokyay
 

Beni âteşlere salan o kapkara siyâh gözler
Beni çılgın gibi yakan o tatlı sözler güler yüzler
Hayatımda sana kanmak nasîb olmaz ise eğer
Kapansın perde çekilsin cihân sensiz hiçe değer
 

3. Hüzzam Şarkı
Rakım Elkutlu
 

Aşkın bana gizli bir elem oldu güzel yâr
Mehtâba bakıp ağladığım çok geceler
Hicrânla yanan kalbimin âlâmını gel sar
Mehtâba bakıp ağladığım çok geceler
 

4. Hüzzam Şarkı
Rakım Elkutlu
 

Bekledim yıllarca lâkin gelmedin ey nazlı yâr
Sende leylâ bende mecnûn olmak ihtimâli var
Gelmesin eyyâm-ı hârın bitmesin artık bahâr
Sende leylâ bende mecnûn olmak ihtimâli var
 

5. Segâh Tevşih
Rakım Elkutlu
 

Zâtını da’vet buyurdu bu gece rabb ül-muîn
Hulle vü tâc ü burâkı getirip rûh ül-emîn
Giydi teşrîf eyledi mi’râcı fahr ül-mürselîn
Nûra garkoldu efendim hem semâvât ü zemîn
 

6. Acemaşîran Şarkı
Sadettin Kaynak
 

Bu hâl zuhûr etmesin bir daha ederse tüten gönül püryân olur
Kimseye söylenmez bu âteş söylenirse iffete kıtâl olur
Söndür âteşi kendi eleminle bekle ukbâda bakalım neler olur
Kimseye söylenmez bu âteş söylenirse iffete kıtâl olur
 

7. Rast İlahi
Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Ali Ulvi Kurucu
 

Doğmazdı kalbe îman inmezdi arza kur’ân
Mechûl olurdu esmâ levlâke yâ muhammed
Mâtem tutardı gökler gülmezdi hiç meekler
Mahzûndu arş-ı a’lâ levlâke yâ muhammed
 

8. Rast Şarkı
Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Rusatî
 

Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil merd belli değil
Herkes yarasına merhem arıyor
Devâ belli değil derd belli değil
 

9. Şehnaz İlâhi
Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Hüdâî

 
Bana bu ten gerekmez can gerektir
Ol bâkî cennete îmân gerektir
Eğer muhammede ümmet olursan
Dilinde zikr ile kur’ân gerektir
 

10. Hicaz İlâhi
Beste: Sadettin Kaynak
Güfte: Hüsâmeddin Efendi

 
Ey âşık-ı sâdıklar
Gelin allah diyelim
Bezm-i hakka lâyıklar
Gelin allah diyelim
 

11. Hicaz Şarkı
Sadettin Kaynak
 

Muhabbet bağına girdim bu gece
Açılmış gülleri derdim bu gece
Vuslatın çağına erdim bu gece
Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş