Karcığar Fasıl ve Türk Müziği Konseri – Ömer Faruk Belviranlı

Türk Müziği Konseri

 18 Şubat 2011

I.BÖLÜM (Karcığar Fasıl)

 

1.Karcığar Peşrev

Beste: Kemânî Tatyos

 

2. Karcığar Şarkı

Beste: Hâfız Yusuf Efendi

Ah efendim dinle gel nâle vü feryâdımı

Kayd-ı firkatten halâs etme dil-i nâşâdımı

Ben esîr-i aşkın oldum istemem âzâdımı

Kayd-ı firkatten halâs etme dil-i nâşâdımı

 

3. Karcığar Şarkı

Beste: Lem’İ Atlı

Hüsnüne etvâr-ı nâzın şân senin

Bende tâkat kalmadı fermân senin

İhtiyârım gitti elden cân senin

Bende tâkat kalmadı cân senin

 

4. Karcığar Şarkı

Beste: Hacı Ârif Bey

Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül

Derdi iki olduğuna âh eyledi bülbül

Mâtemzede zannetti görüp dûd-i siyâhı

Bir âh ile gülzârı siyâh eyledi bülbül

 

5. Karcığar Şarkı

Beste: Leon Hancıyan

Güfte: Ahmet Râsim Bey

Bilmem ki safâ neş’e bu ömrün neresinde

Şâd olsa gönül bâri biraz son nefesinde

Hâlâ elem-i yâre tehammül hevesinde

Şâd olsa gönül bâri biraz son nefesinde

 

6.Karcığar Şarkı

Beste: Artaki Candan

Güfte: Avram Naum Efendi

Bu gece çamlarda kalsak ne olur

Felekten bir gece çalsak ne olur

Denize mehtâba dalsak ne olur

Felekten bir gece çalsak ne olur

 

7. Taksim

 

8. Karcığar Köçekçeler

II.  BÖLÜM (Ömer Faruk Belviranlı)

   Hicaz Şarkılar

 

1.Hicaz Peşrev

  Beste:Kâtip Çelebi

 

2.Hicaz Ağır Semai

Beste: İbrâhim Ağa

 

Kul oldum bir cefâkâre cihân bağında gül-femdir

Mecâlim yoktur inkâre firâkı bana mâtemdir

Gönül sevdi o şehnâzı tükenmez işve vü nâzı

Güzellerin ser-efrâzı eren vaslına hürremdir

 

3. Hicaz Şarkı

Beste: Hacı Ârif Bey

 

Tasdî edeyim yâri biraz da sühanimle

İfhâm ederek hâlimi fekk-i dehenimle

Mahveyledi aşkın dilimi cân ü tenimle

Korkar beni kim görse bu za’f-i bedenimle

Gel müşterek ol sen dahi derd ü mihenimle

 

4. Hicaz şarkı

Beste: Hacı Fâik Bey

Güfte: Mehmet Sâdî Bey

 

Âteş-i sûzân-ı firkat yaktı cism ü cânımı

Bir harâb-âbâde döndürdü dil-i vîrânımı

Neyle teskîn eyleyim bu dîde-i giryânımı

Çünki aldırdım elimden sevgili cânânımı

Ağla çeşmim ağla durma gitti elden nazlı yâr

Çağla ey eşk-i terim çağla misal-i cûy-i bâr

 

5. Hicaz Şarkı

Beste: Alâaddin Yavaşça

Güfte: Rahmi Duman

 

Kimseyi böyle perîşan etme Allâhım yeter

Uyku tutmaz bir ümîd yok gelmiyor hiç bir haber

Ağlamaktan gözlerim etrâfı artık görmüyor

Hazreti Yakûba dönderdi beni hükm-i kader

 

6. Hicaz Şarkı

Beste: Lemî Atlı

 

Hastayım yalnızım seni yanımda

Sanıp da bahtiyâr ölmek isterim

Hammûr-ı hülyâyım câm-ı lebinden

Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim

Bir olmaz hevesin düştüm peşine

Vuruldum hüsnünün şen güneşine

Yanıp da bahtiyâr ölmek isterim

Tâli’in kahrı var her hevesinde

Boğulmuş figânlar titrer sesimde

O güzel ismini son nefesimde

Anıp da bahtiyâr ölmek isterim

 

7. Hicaz Şarkı

Beste: Sadettin Kaynak

 

Gönlümün içindedir

Gözden ırak sevgilim

Çekilmez biçimdedir

Bu iftirâk sevgilim

Gözüm yolda gönlüm sende

Tahammül kalmadı bende

Yok mu aceb bir bilen de

Seni nerde bulayım

Gökte mi yerde misin

Ya kimlerden sorayım

Sonsuz seferde misin

San ma ki cefâsızım

Aşkımda vefâsızım

Sana ilk sözümdeyim sevgilim

Ahdımda riyâsızım sevgilim

 

8. Hicaz Türkü

 

Seni sevdim seveli

Oldum gönül veremi

Al eline kalemi  

Yaz başına geleni

 

9. Hicaz Türkü

Beste: Burhâneddin Deran

 

Pınarın başında su verdin içtim

Sevdim seni candan yar diye seçtim

Bu içten sevişle kendimden geçtim

Gönlümü gönlüme bağladın ayşem

Aşkınla kalbimi dağladın ayşem

 

10. Hicaz Türkü

 

Şu gelen atlı mıdır

Sorun bağdatlı mıdır

Her gelen yari sorar

Yar bu kadar tatlı mıdır

 

PROGRAMA KATILAN SANATÇILAR

Solist

Ömer Faruk BELVİRANLI

Ses Sanatçıları

Ahmet UNCU

Ali KALAYCI

Enver ÖZEL

Habib Alpaslan TABAK

Hüseyin Alb ÖZEL

Mehmet Ali TÜRKOĞLU

Murat ERDOĞAN

Sezai ÜNAL

Süleyman ÖZEN

Ufuk YÜRÜÇ

Vedat TÜZÜN

Saz Sanatçıları

Kağan ULAŞ   Sanat Yön. Yrd.- Tanbur

Ali Vefa SAĞBAŞ    Violonsel

Mehmet UÇAK   Ud

Hakan KILNÇARSLAN    Kanun

Tikel Akın ÖZKÖK     Keman

Muhammed Şükrü FIRAT   Ney

Suat ORHAN   Ritm