Güzin Değişmez’in Türk Müziği Konseri

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından her ay düzenlenen konser programlarının bu ayki bölümünde, Solist Güzin DEĞİŞMEZ’in Türk Müziği Konseri gerçekleştirildi.

Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda yapılan program, iki bölümden oluştu. Birinci bölümde,  Suzidil makamında eserler; ikinci bölümde ise, Hicaz şarkılar ile Muhayyerkürdi türküler seslendirildi.

Solist Güzin DEĞİŞMEZ’e; Tanbur’da Kağan ULAŞ, Kanun’da Mustafa Celalettin AKSOY, Kemençe’de Ali Vefa SAĞBAŞ, Ud’da Mehmet UÇAK, Ney’de Yusuf KAYYA, Violonsel’de Tikel Akın ÖZKÖK ve Ritmsaz’da Suat ORHAN eşlik etti.

Büyük beğeni ile izlenen programın bitiminde Solist Güzin DEĞİŞMEZ’e buket takdim edildi.

 

Solist Güzin DEĞİŞMEZ’in konseri büyük beğeni ile izlendi.


Güzin Değişmez – Türk Müziği Konseri ile semazen401

Konserin detayı şöyle:

I.BÖLÜM

 

1. Sûzidil Peşrev

Beste: Tanbûrî Ali
Efendi

 

2. Sûzidil Ağır Semâî

Beste: Tanbûrî Ali
Efendi

Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler

Hezârân bülbülü nâlemle hâmûş ettiğim demler

O demler hep hayâl oldu aceb bilmem ne hâl oldu

Yüzün görmek bile hattâ bana emr-i muhâl oldu

Alıp etrâfımı hayret cihandan eyledim nefret

Harâb ender harâb oldum yeter gayrı yeter hasret

Yanar âteşlere ârâm ü sabrım yâde geldikçe

Seni mest eyleyip ey gül der-âgûş ettiğim demler

3. Sûzidil Şarkı

Beste: Tanbûrî Ali
Efendi

Yandıkça oldu sûzân kalb-i şererfeşânım

Oldu yine alevrîz dâğ-ı gam-ı nihânım

Nâr-ı lehîb-i aşkın sûzânıym anın çün

Mahsûl-i sûzidildir sûzişlidir figânım

4. Sûzidil Şarkı

Beste ve Güfte:
Şemseddin Ziyâ Bey

Ey gonca açıl zevkini sür fasl-ı bahârın

Ben bülbülüyüm sen gülüsün bağ-ı mesârın

Gûş eyle nevâ-yı dilini gamlı hezârın

Ben bülbülüyüm sen gülüsün bağ-ı mesârın

5. Sûzidil Şarkı

Beste ve Güfte:
Yesârî  Âsım Arsoy

Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam

Devrolsa bu âlem yine aşkından usanmam

Bir başka gülün goncanın efsûnuna yanmam

Devrolsa bu âlem yine aşkından usanmam

6. Sûzidil Şarkı

Beste: Tanbûrî Ali
Efendi

Her bakışında neş’e buldum

Ben gözlerinin esîri oldum

Tîr-i nigehinle ah vuruldum

Ben gözlerinin esîri oldum

7.Sûzidil Şarkı

Beste: Bîmen Şen

Gül olsam sızsam imbiklerinden

Yaş olsam aksam kirpiklerinden

Kıvransam aşkın ettiklerinden

Âteşîn ruhler hız verir bana

Yanında ölmek vız gelir bana

II.BÖLÜM

 

1.Hicaz Şarkı

Beste: Şevki Bey

Severim cân ü gönülden seni tersâ çiçeğim

Seni kâbil mi görüp sevmemek ey gözbebeğim

Sana hemtâ bu güzellikte bulunmaz meleğim

Seni kâbil mi görüp sevmemek ey gözbebeğim

2.Hicaz Şarkı

Beste: Yesârî Âsım
Arsoy

Bilmem neye bir bûseni sen çok görüyorsun

Bîgâne nigâhınla beni öldürüyorsun

Hicrin ile ben ağlar iken sen gülüyorsun

Bîgâne nigahınla beni öldürüyorsun

3.Hicaz Şarkı

Beste: Bîmen Şen

Güfte: Orhan Seyfi
Orhon

Acabâ şen misin kederin var mı

Ne kadar dertliyim haberin var mı

Koynunda bana da bir yerin var mı

Ne kadar yalnızım haberin var mı

4. Hicaz Şarkı

Beste: Mısırlı
İbrâhim Efendi

Sırma saçlı yârimin cân bahşederken işvesi

Bâdeye revnâk verir cânlar yakan gül bûsesi

Rûhumu teşhîr eder âşüftedir her handesi

Bâdeye revnâk verir cânlar yakan gül bûsesi

5.Muhayyerkürdî Şarkı

Beste:Sâdettin Kaynak

Akşam yine gölgen yine gölgen yine akşam

Gölgen neyi görsem neyi sevsem neye baksam

Sensiz içilen bâde karanlık dolu bir câm

Gölgen neyi görsem neyi sevsem neye baksam

Âğûşum açık rengim uçuk kalbim ışıksız

Karşımda günün çehresi bir yaşlı çatık kız

Hüsnün o kadar tâze ki sevgim yakışıksız

6.Muhayyerkürdî  Şarkı

Beste: Avni Anıl

Güfte: Turhan Oğuzbaş

Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan

Bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda

Bütün ışıklar sönmüş terk edilmiş hâtıran

Bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda

7.Muhayyerkürdî Şarkı

Beste: Selâhaddin
Pınar

Güfte: Fuad Edib
Baksı

Bakışı çağırır beni uzaktan

Varınca çatılır kaşlar nedendir

Bir yandan hoşlanır azarlamaktan

Bir yandan gözünde yaşlar nedendir

Derindir alnımda gurbet çizgisi

Değişmez diyorlar bahtın yazısı

Gönlümün içinde var ki bir sızı

Her akşam yeniden başlar nedendir

Hasreti bağlayıp sazın teline

Yıllardır çıkmışım gurbet eline

Düşmüşüm bu yüzden elin diline

Üstelik yâr beni taşlar nedendir

8. Kürdilihicazkâr
Şarkı

Beste: Muzaffer İlkar

Gel sen bize akşam yine mehtâb görünsün

Dök bağrıma zülfün gece meltemle sürünsün

Kalbim yine aşkınla taşıp şevke bürünsün

Dök bağrıma zülfün gece meltemle sürünsün