22 Kasım’da Türk Müziği Konseri

Türk Müziği Konseri

Tarih: 22 Kasım 2013 Cuma

Saat: 20:00

Yer: Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu

Şef: Kağan ULAŞ

 

22 Kasım 2013BİRİNCİ BÖLÜM

1.Uşşak Peşrev/III.Selim

 

2.Uşşak Beste/Dede Efendi

Dil nâle ider bülbül-i şeydâ revişinde

Gül işvelenir dilber-i ra’nâ revişinde

Mecnûn da iderdi nazarın gayriye mâil

Bulsaydı eğer bir dahî leylâ revişinde

 

3.Uşşak Yürük Semai/Kara İsmâil Ağa

Gâhî ki ider turrası dâmânını çîde

Bin dil sarılır ham-ı küllâb-ı ümîde

Söyletti dili gamzesi râzım işitildi

Oldu iki mestâne sebep güft ü şinîde

 

4.Uşşak Kâr/Abdülkadir Merâgî

Ez şevk-i likâ ışk-ı cemâlest dîdîm

Zan bülbül-i şûrîde hayâlest dîdîm

Âyed çü sıfât-ı hûr-i likâest  dîdîm

Ey gevher-i yekdâne-i hüsneş  tü dîdîm

 

5.Bülbül Uşşak

 

SAZ ESERLERİ

 

Solistler:

Neyzen Ahmet Safâ MIZRAK 

Tanbûrî Musa Kâzım TIĞLIOĞLU 

 

Nevruz Peşrev/Yahya Çelebi

Hüseyni Saz Semaisi/Lavtacı Andon

Muhayyer Tekke Semaisi

İKİNCİ BÖLÜM

HİCAZ  FASLI

 

1.Peşrev/Neyzen Salim Bey

 

2.Hicaz Ağıraksak Şarkı/Şevki Bey

Hâl-i nez’imde acırsın sevdiğim dinle beni

A benim ruh-i revânım seven ölsün mü seni

Firkat olmazsa dirîğ eylemezem cân ü teni

A benim ruh-i revânım seven ölsün mü seni

 

3.Hicaz Ağıraksak şarkı/Bülbüli Salih Efendi

Cevr-i hicrin artırır feryâdımı

Senden artık allah alsın dâdımı

Kırdın incittin dil-i nâşâdımı

Senden artık allah alsın dâdımı

 

4.Hicaz Aksak Şarkı/Asım Bey

Her zahm-ı ciğersûze devakâr aranılmaz

Açsan da ciğergâhını yare yaranılmaz

Eler sararıp zülf-i perîşân taranılmaz

Açsan da ciğergâhını yare yaranılmaz

 

5.Hicaz Düyek Şarkı/Rıfat Bey

Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlar

Firâkınla gözüm gönlüm kan ağlar

Dayanmaz nâle-i cangâha dağlar

Firâkınla gözüm gönlüm kan ağlar

 

6.Kemençe Taksimi :Emre Apaydın

 

7.Hicaz Sengin Semai Şarkı/Haydar Tatlıyay

Hicrân ü elem açtı yine sînede yâre

Ey hasta gönül bekleme sen derdine çâre

Ümîdi eğer kaldı ise feyz-i bahâre

Ey hasta gönül bekleme sen derdine çâre

 

8.Hicaz Sengin Semai Şarkı/Lem’i Atlı

Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi

Bîçâre dilin sabrile ârâmı tükendi

Benden bu kadar sîneni kıskanma nedendi

Bâçâre dilin sabrile aramı tükendi

 

9.Hicaz Aksak Şarkı/Hacı Arif Bey

Tasdî edeyim yâri biraz da sühanimle

İfhâm ederek hâlimi fek-i dehenimle

Mahveyledi aşkın dilimi cân ü tenimle

Korkar beni kim görse bu za’f-i bedenimle

Allah için ey şûh uzaklaşma benimle

Gel müşterek ol sen dahî derd ü mihenimle

 

10.Hicaz Yürük Semai Şarkı/Şevki Bey

Ülfet etsem yâr ile ağyâre ne

Yansam âteşler gibi dildâre ne

Ben helâk olsam mürüvvetkâre ne

Ülfet ister gönlüm ammâ çâre ne

 

Bağ-ı hüsnün ey gül-i nâzik-teri

Nim nigâhın sînede vardır yeri

Gül-cemâlin gördüğüm günden beri

Ülfet ister gönlüm ammâ çâre ne

 

11.Hicaz Saz Semaisi/Yusuf Paşa

KATILAN SANATÇILAR:

Ses Sanatçıları:

Ö.Faruk BELVİRANLI
Ahmet ÇALIŞIR
Ahmet UNCU
Ali KALAYCI
Enver ÖZEL
H.Alpaslan TABAK
H.Alb ÖZEL
M.Ali TÜRKOĞLU
Osman ACAR
Ufuk YÜRÜÇ
Vedat TÜZÜN
Eray CİNPİR

Saz Sanatçıları:

Hakan Kılınçarslan
Mehmet UÇAK
Süleyman YARDIM
A.Safa MIZRAK
Emre APAYDIN
T.Akın ÖZKÖK
M. Kazım TIĞLIOĞLU
Mehmet ÖZTORUN
Suat ORHAN