17 Ekim’de Türk Tasavvuf Müziği Konseri

 

KONYA TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ TOPLULUĞU
“Türk Tasavvuf Müziği Konseri”

17 Ekim 2014 Cuma – Mevlânâ Kültür Merkezi

 

 

 

Acemaşiran İlahiler

ss1.Acemaşiran İlahi
Beste: Zekâî Dede/Güfte: Yunus Emre

A sultânım sen var iken
Ya ben kime yalvarayım
İsmin ganÎ settâr iken
Ya ben kime yalvarayım

Her dem abâ-pûş eyleyen
Türlü derde dûş eyleyen
Yunusu bîhûş eyleyen
Ya ben kime yalvarayım

2.Acemaşiran İlahi
Beste: Şeyh Mustafa Efendi/Güfte: Sünbülî Fahri

Ta dil vereliden sünbüle
Sünbülîler derler bize
Meyletmeyiz gayrı güle
Sünbülîler derler bize

3.Acemaşiran İlahi
Hacı Fâik Bey

Lem’a-i nûr-i velâyet hazret-i sünbül sinan
Mukbil-i ehl-i tarîkat hazret-i sünbül sinan
Vâsıl-ı dergâh-ı izzet vâkıf-ı esrâr-ı dil
Mukbil-i ehl-i tarîkat hazret-i sünbül sinan

4.Acemaşiran İlahi
Güfte:Sinan Ümmî

Zikrimiz esrâr-ı hakdır cânımız hayrân-ı hû
Fikrimiz bâzâr-ı hakdır bağrımız biryân-ı hû
İhtiyâr elden gidecek neylesin ümmi sinan
Varımız ol var-ı hakdır nutkumuz irfân-ı hû

5.Acemaşiran İlahi
Beste:Hacı Fâik Bey/Güfte:Dîvâne Mehmet Çelebi

Ey dil bu yeter iki cihânda sana iz’ân
Birdir bir iki olmaya yok bilmiş ol imkân
Hak söyleyicek sende senin ortada nen var
Âlemde hemân ben dediğindir sana noksân

6.Acemaşiran İlahi
Beste: Hafız Kemal Efendi/Güfte: Seyrânî

Hak yoluna gidenlerin
Asâ olsam ellerine
Her pir vasfın idenlerin
Kurbân olsam dillerine

7.Acemaşiran İlahi
Beste: Zekâî Dede/Güfte:İbrahim Hakkı Erzurûmî

Kerîm allah rahîm allah
Allah allah azim allah
Meded senden muin allah
Kerem senden kerim allah

Cihân sensin cinân sensin
Gönüllerde nihân sensin
Meded senden muîn allah
Kerem senden kerim allah

8.Acemaşiran İlahi
Beste:Salâhaddin Demirtaş/Güfte: Şeyh Âtıf Efendi

İrfân meclisine erişebilsem
Varıp anlar ile görüşebilsem
Aşkın kervanına karışabilsem
Yolda bırakmazlar alırlar seni

9.Acemaşiran İlahi
Güfte: Hz.Hüdâî

N’eyleyeyim dünyayı
Bana allahım gerek
Gerekmez mâsivâyı
Bana allâhım gerek

Bayâtîraban İlahiler

Solist: Mehmet Ali Türkoğlu

1.Bayâtîaraban İlahi
Beste: Doğan Ergin/Güfte: Hz.Hüdâî

Be hey bülbül nedir feryâd
Var eyle hakdan istimdâd
Hüdâyı yâd et olma yâd
Kul ol kim olasın âzâd

2.Bayâtîaraban İlahi
Musullu Hâfız Osman

Eyâ sen sanma kim senden bu güftârı dehân söyler
Veya terkîb olan unsur yâhut lahm-i zebân söyler
Sekâhüm rabbühüm hamrin içen âşıklar ey nakşî
Erer ma’şûkuna anlar mekândan lâmekân söyler

3.Bayâtîaraban İlahi
Beste:Hafız Hüsnü Efendi/Güfte: Nasûhî

Gönül mazhardır envâr-ı cemâle
Gönül güldür gönül güldür cemâle
Hüdâ yakmaz mı nâr-ı celâle
Gönül güldür gönül güldür cemâle

4.Bayâtîaraban İlahi
Hâfız Zeki Altun

Ne hoş lezzet verir câna sadâsı hatm-i kur’ânın
Ki rahmet yağdırır gökten âvâzı hatm-i kur’ânın
Okuyanın gözü gönlü dolar nûr u sürûr ile
Erişir ana ol saat safâsı hatm-i kur’anın

Hicaz Zikir İlahileri

1.Hicaz istimdâd

Şey’en lillâh yâ muhyeddin
Şey’en lillâh ya rifâî
Şey’en lillâh ya nûreddin

2.Hicaz İlahi
Beste: Sebilci Hüseyin Efendi/Güfte: Sultan II.Mustafa

Ey hâliku ey lâ yezâl yâ vâhidü yâ zel’celâl
Ey pâdişeh-i bî zevâl yessir lenâ hayrel-ümûr
Vakt-i seher feryâdımız arşa çıkar efgânımız
Her dem hatâdır kârımız yessir lenâ hayral-ümûr

3.Hicaz İlahi
Güfte: Kuddûsî

Ey rahmeti bol pâdişâh
Cürmüm ile geldim sana
Ben işledim hadsiz günâh
Cürmüm ile geldim sana

4.Hicaz İlahi
Güfte: Yunus Emre

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım mevlâm seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım mevlâm seni

5.Hicaz İlahi
Beste: Şeyh Mes’ud Efendi/Güfte: Yunus Emre

Ey âşıkân ey âşıkân
Aşk mezheb ü dindir bana
Gördü gözüm dost yüzünü
Yas kamu düğündür bana

6.Hicaz İlahi
Beste: Ahmet Hatipoğlu/Güfte: Yunus Emre

Ben bu yolu bilmez idim
Aşk gönlüme düştü gider
Aşk elinden dertli yürek
Kaynayuben taştı gider

KONSERE KATILAN SANATÇILAR

Yusuf KAYYA
Sanat Yönetmeni

Ses Sanatçıları

Ahmet ÇALIŞIR
Ahmet UNCU
Ali KALAYCI
Enver ÖZEL
Eray CİNPİR
Habib Alpaslan TABAK
Hüseyin Alb ÖZEL
Mehmet Ali TÜRKOĞLU
Ufuk YÜRÜÇ
Vedat TÜZÜN

Saz Sanatçıları

M.Celalettin AKSOY -Kanun
Süleyman YARDIM – Ney
A.Safa MIZRAK – Ney
A.Vefa SAĞBAŞ – Kemençe
Mehmet UÇAK – Ud
Musa Kazım TIĞLIOĞLU – Tanbur
Mehmet ÖZTORUN – Bendir
Suat ORHAN -Bendir
Osman ACAR – Halile

Zakirler
Orhan TEKELİOĞLU
Özhan GÜLTEPE
Hakan GÜLTEPE
Ömer KILIÇ

Sunucu
Ali BEKTAŞ

Tonmaister
Süleyman ERÇAL