Türk Müziği Konseri

      Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun aylık periyodik konserlerinde bu ay, Solist Hüseyin Kutsi SEZGİN’in Türk Müziği Konseri gerçekleştirildi.

       Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda yapılan konserde, Hüseyin Kutsi SEZGİN’e Tanburda Kağan Ulaş, Udda Mehmet Uçak, Kanunda M.Celalettin AKSOY, Violonselde Tikel Akın Özkök, Kemençede Emre APAYDIN, Neyde A.Safa MIZRAK, Kudümde Mehmet ÖZTORUN  ve Ritm Sazda Suat ORHAN eşlik etti.

       İki bölümden oluşan programın birinci bölümünde Solist Hüseyin Kutsi SEZGİN tarafından Hicaz eserler icra edildi. İkinci bölümde ise Hicazkar ve Suzinak şarkılar seslendirildi.

[flash medium=4 preview={http://www.mutriban.com/wp-content/uploads/2011/06/play.jpg|120|100}]İzle

Türk Müziği Konseri – Solist Hüseyin Kutsi Sezgin

[dewplayer:http://www.semazen-doc.com/mutriban/TURK-MUZIGI-KONSERI_Huseyin-Kudsi-Sezgin.mp3]

 

 Büyük beğeni ile izlenen program ayakta alkışlandı.

 I.BÖLÜM

1. Hicaz Peşrev

Beste: Kâtİb Çelebi

2. Hicaz Kâr

Beste: Dâmât İbrahim Paşa

Ey ki dostân âşıkam âşık-ı zârem çi künem

Çâre sabrest velî sabır nedârem çi künem

Ey tabîbân in heme zahmet mekeş aybi meber

Râz-i men mî âyed vey ver nedârem çi künem

3. Hicaz Beste

Beste: Küçük İmam Mehmet Efendi

Tâbekey sûz-i gamınla dertli sînem dağlayım

Nice bir sular gibi dağlar başında çağlayım

Çünki dökmezsin nem-i eşkin benim çün sevdiğim

Bâri koyver hâlime kendime kendim ağlayım

4. Hicaz Ağır Semâî

Beste: Hacı Fâik Bey

Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın

Yanar yakılır derd ile her gâh acımazsın

Düşmez bu senin şânına ey âfet-i cânım

Ölsem senin aşkın ile ben âh acımazsın

5. Hicaz Yürük Semâî

Beste: Musâhib  Sâlih Ağa

Seyreyle o gül-rûyi ki nev-âfet-i cândır

Ebrûsu güzel çeşmi siyeh kaddi fidândır

Rencîde olur ismini etsem sana îmâ

Zîrâ ki o sîmîn-beden tâze-civândır

6.Hicaz Saz Semâîsi

Beste: Sultan III. Selim

7. Hicaz Şarkı

Beste: Zeki Arif Ataergin

Ne müşkilmiş güzel sevmek meğer

Yâr elinden gör neler çektim neler

Sevmeyim bir dahî olsun tevbeler

Yâr elinden gör neler çektim neler

8. Hicaz Şarkı

Beste: Ûdî Arşak

Ne zaman lûtfunu ihsân edeceksin güzelim

Ben bu ümîd ile teşyî-i hayât etmedeyim

Ya yaşat aşkımı dâim ya da emret öleyim

Ben bu ümîd ile teşyî-i hayât etmedeyim

9. Hicaz Şarkı

Beste: Hacı Arif Bey

Ey dil ne bitmez bu âh ü vâhın

Oldu diğergûn hâl-i tebâhın

İnsâfı yok mu bilmem o mâhın

Feryâd elinden baht-ı siyâhın

II. BÖLÜM

1.Hicazkâr Şarkı

Beste: Bağdasar Ağa

Ey şehinşâh-ı ferîd-i rûzigâr

Ey mürüvvet mâdeni şâh-ı vekar

Hâtem-i devr-i zemânsın âşikâr

Nev-bahâr-ı şevketin gözler hezâr

2.Hicazkâr Şarkı

Beste: Hafız Cemil Bey

Lâyık mı sana bu dil-i sevdâzede yansın

Bu âteş-i hicrâna nasıl sîne dayansın

Göster a gönül yandığını yâre inansın

Bu âteş-i hicrâna nasıl sîne dayansın

3.Hicazkâr Şarkı

Beste: Bekir Sıtkı Sezgin

Güfte: Ali Ulvi Kurucu

Hicranla sönen demleri yâd ettiren âhın

Rûhumda yanar hasreti hâlâ o sabâhın

Ben sende açan bir çiçek olsam ne olurdu

En tatlı ve en hisli şiirler duyulurdu

4.Sûzinâk Şarkı

Beste: Zeki Arif Ataergin

Hicrinle senin revnak-ı çeşmim soluverdi

Bak gözlerimi kan bürüdü yaş doluverdi

Derd-i remedin  nazra-i lûtfunda devâsın

Bîçâre gönül bilmedi âşık oluverdi

5. Sûzinak Şarkı

Beste: Bekir Sıtkı Sezgin

Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgân etmeden

Bir gecem bulmaz sabâhı gamla itmâm etmeden

Her felâket baş vurur bir kerre bab-ı lûtfuma

Kudretimce boş bırakmam bende ihsân etmeden